Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

за покупко – продажба

 чрез електронен магазин: www.palimpsest.bg

 

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за покупко – продажби на стоки и услуги чрез електронен магазин www.palimpsest.bg;

СТРАНИ

Доставчик на стоките и услугите, предлагани чрез електронен магазин www.palimpsest.bg е: „ЕТ Отилие – Людмила Костова”;

Клиент – всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, направило заявка за покупка чрез електронен магазин www.palimpsest.bg, която заявка е приета и потвърдена от Доставчика по начин, указан по – долу в настоящите Общи условия. 

В случай на спор чия е волята за обвързване с настоящите общи условия, за страна по договора като клиент /купувач/ ще се счита лицето, заплатило продажната цена на заявената стока и/ или услуга.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 1. В изпълнение на законодателството на Република България, Доставчикът предоставя на клиента следната информация:

- наименование на Доставчика: „ЕТ Отилие – Людмила Костова ” ЕООД;

- седалище и адрес на управление на Доставчика: гр. София, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ 11, ет. 3, офис 18;

- адрес за кореспонденция и отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ 11, ет. 3, офис 18, тел: +359 899 58 87 35, E – mail: otilie75@gmail.com;

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни: адрес: град София, ул.“Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, E – mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;
 • Комисия за защита на потребителите: адрес: град София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4, 6, тел: (02) 980 2524, факс: (02) 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;
 • Комисия за защита на конкуренцията: град София, бул.“Витоша“ № 18, тел: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15, Уеб сайт: www.cpc.bg;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Доставчикът предоставя възможност за закупуване на предлаганите от него стоки и услуги чрез електронен магазин: www.palimpsest.bg; Покупката на предлаганите стоки и услуги става чрез изпращане на заявка от Клиента до Доставчика и заплащане на съответната продажна цена на заявените стоки /услуги/.
 2. Договорът за покупко – продажба между клиента и доставчика се счита за сключен в момента, в който Доставчикът потвърди направената от Клиента заявка чрез изпращане на изрично съобщение на посочения от Клиента E – mail или чрез уведомяване на посочения телефон за контакт.
 3. 4. Продуктите, които се предлагат на електронния магазин са описани посредством каталожен номер.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

 1. Клиентът подава заявка за покупка чрез попълване на електронна форма, публикувана на www.palimpsest.bg; В заявката клиентът задължително следва да посочи пълни имена, точен адрес за доставка, И – мейл, телефон за контакт; Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни;

С извършване на заявката, Клиентът изрично се съгласява с настоящите Общи условия, чрез натискане на бутон „съгласен съм с Общите условия”, чрез което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. За изрично съгласие на Клиента с настоящите Общи условия ще се счита и самото изпращане на заявка за покупка до Доставчика.

 1. За всяка заявена стока/ услуга се счита че има сключен отделен договор за покупко – продажба между Доставчика и Клиента, независимо от това, че с една заявка клиентът е заявил повече от една стока/ услуга.
 2. Доставчикът не гарантира наличността на всички заявени от Клиента артикули. В случай, че заявката на клиента съдържа артикули, които не са налични, то Доставчикът в 3 дневен срок от получаване на заявката уведомява клиента за неналичните артикули като му съобщава на посочен от него E – mail или телефон евентуален срок за доставка. Ако Клиентът не е съгласен с дадения от Доставчика срок за доставка на неналичните артикули, то той може да се откаже от покупката им.
 3. В 3 дневен срок от получаване на заявката, Доставчикът уведомява Клиента на посочен от него E – mail или телефон, дали приема заявката и относно кои стоки/услуги, както и в какъв срок може да я изпълни. С приемането на заявката от Доставчика, се счита че Договорът за покупко – продажба между Доставчика и Клиента е сключен. Собствеността върху заявените стоки преминава в патримониума на Клиента в момента, в който заплати цялата им продажна цена на Доставчика.

ДОСТАВКА

 1. Доставката на заявените от Клиента артикули се извършва в работни дни чрез услугите на куриерска фирма и е за сметка на Клиента.
 2. В случай, че посоченият от Клиента адрес за доставка се окаже непълен или грешен, то заявката ще се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката е невалидна и при непълни или неверни E – mail и/или телефон за контакт, оставени от Клиента.

Доставчикът си запазва правото да откаже доставка на потвърдена заявка, в случай, че се окаже, че доставката е обективно затруднена поради отказ на куриерската фирма да извърши доставката.

 1. В случай, че Клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка или не бъде осигурен достъп до адреса, то Доставчикът се освобождава от задължението си да предаде стоката и заявката ще се счита за невалидна.
 2. Заплащането на заявените стоки ще става чрез наложен платеж. Стоката се предава на Клиента или посочено от него лице само след заплащане на сумата по наложния платеж в български лева.
 3. Стоката се предава на Клиента или посочено от него лице. В случай че стоката ще бъде получена от лице, различно от Клиента, то в заявката си Клиентът следва да посочи кое е това лице.

ЦЕНИ

 1. Цените на стоките и услугите в електронния магазин са в български лева с включен ДДС. Всяка посочена цена е за еденично количество и не включва разноските по доставката. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време обявените цени.

РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по реда на Закона за защита на потребителите.
 2. Клиентът е длъжен да прегледа стоката незабавно – в момента на получаването й. В случай, че констатира явни недостатъци, Клиентът следва веднага да уведоми за това лицето, осъществяващо доставката. Съставя се констативен протокол с подробно описание на явните недостатъци, като протоколът се подписва от Клиента и представителя на куриерската фирма.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл.55, ал.1 от същия закон, а именно: потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочи причина, да се откаже от сключения договор в срок от 15 работни дни от датата на получаване на стоката. Потребителят няма право на отказ от договора в случаите, изброени в чл.55, ал.2 от Закона за защита на потребителите.
 2. Клиентът може да упражни правото си по т.17 от настоящите Общи условия чрез изрично писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по – горе. Доставчикът е длъжен да възстанови на Клиента /потребителя/ в пълен размер заплатените от него суми не по – късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

В случай на отказ от договора, Потребителят е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност, както и да ги върне за своя сметка на Доставчика. Върнатите стоки следва да са с ненарушена цялост на опаковката, без наранявания и каквито и да било повреди.

 1. Доставчикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиентните, станали му известни при упражняване на дейността, регламентирана в настоящите Общи условия.

Разкриване на лични данни е възможно само в случайте, изрично предвидени в законодателството на Република България.

 1. Доставчикът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем.
 2. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага законодателството на Република България.

Доставчикът си запазва правото да извършва промени в Общите условия по всяко време. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на електронния магазин.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 07.02.2020 г.